BELEIDSREGEL GESCHIKTHEID 2012 PDF

Regeling van de Minister van Financiën van 17 december , .. opgenomen in de Beleidsregel geschiktheid van de AFM en DNB. The AFM and DNB will perform a comprehensive, joint evaluation of the Policy Rule on Suitability in the autumn of The experiences. and professional conduct and is described in more detail in the Policy Rule on Fitness (Beleidsregel Geschiktheid , only available in Dutch).

Author: Tenris Gum
Country: El Salvador
Language: English (Spanish)
Genre: Politics
Published (Last): 18 January 2006
Pages: 353
PDF File Size: 16.58 Mb
ePub File Size: 6.97 Mb
ISBN: 375-1-95845-897-6
Downloads: 30190
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tucage

Een andere factor die betrokken wordt bij de weging van informatie of antecedenten zijn de belangen die de wet beoogt te beschermen. Integrity is mainly established by reviewing criminal, tax, or other relevant antecedents of the prospective day-to-day policymaker. Many also felt that the legal protection for the nominees, or managing or supervisory board members being re-screened, did not sufficiently take into account the personal consequences of being found by a regulator not to be suitable for the position or having their integrity found to be insufficient.

X Noot 2 [handtekening andere vertegenwoordiger van de onderneming of branche- of beroepsorganisatie]. Bijlage — Competenties in alfabetische volgorde behorend bij onderdeel 1. In die hoedanigheid had hij miljoen euro onder beheer. The term ‘expertise’ is replaced by ‘suitability’. Het geldt wel als bestuurlijke ervaring omdat hij verantwoordelijk was voor het bepalen van een nieuw dagelijks beleid, strategie en planning voor de verzekeraar.

Hierbij kan gedacht worden aan de verantwoordelijkheid voor afdelingsoverstijgende zaken, taken waarin beroep wordt gedaan op organisatorische vaardigheden en de rol binnen een onderneming. We use cookies on our website. Herkent en anticipeert op situaties waarin persoonlijke en zakelijke belangen potentieel conflicteren.

AFM explores vulnerabilities in the structure of the audit sector 21 November Report. De zwaarte van de informatie of een antecedent geeft aan in welke mate de informatie of een antecedent van een persoon in de weg staat aan een geschikte invulling en uitoefening van diens functie van beleidsbepaler.

For enterprises in group A, policymakers must demonstrate their fitness in the following four areas:. The AFM would ask the institution and the candidate to motivate these aspects to the best of their ability, for example by providing a description of the vision and considerations underlying the institution’s governance. Deze bepaling introduceert geschiktheid als norm voor beleidsbepalers van houders van een ontheffing voor bemiddelen bij het van het publiek aantrekken of ter beschikking verkrijgen van opvorderbare gelden artikel 4: Een beleidsbepaler geeft blijk van de vaardigheid beslissingen te nemen ten aanzien van de aanstelling van werknemers en hun werkpakket, opleiding en beoordeling.

  CONDENA DE AMOR DE VIRGINIA HENLEY PDF

Zo is verzekeringstechnische kennis voor een verzekeraar vanzelfsprekend onontbeerlijk en wordt van hem of haar verwacht dat hij of zij voldoende kennis heeft van verzekeren in al zijn facetten, zoals acquisitie, premiestelling, beleggingen, herverzekering en automatisering.

In de praktijk in hun functioneren moeten beleidsbepalers doorlopend laten zien dat zij kennis, vaardigheden en professioneel gedrag adequaat en zorgvuldig toepassen. Omgevingssensitiviteit, helikopterzicht en oordeelsvorming zijn competenties die bijvoorbeeld bij risicomanagement belangrijk zijn.

Hoe voorkomt de onderneming in haar besluitvorming belangenverstrengeling? Voor de door een lid van het orgaan dat belast is met het toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken van de onderneming af te leggen eed of belofte wordt gebruik gemaakt van het formulier in bijlage 2 bij deze regeling.

Zo is de beleidsbepaler herhaaldelijk te positief naar de klant en naar de toezichthouder over wat hij denkt dat onderhandelingsresultaten zijn.

For enterprises in group A, policymakers must demonstrate their fitness in the following four areas: Van professionele platformen mag ook verwacht worden dat het beleid bepaald wordt door personen die daar geschikt voor zijn.

Policy Rule on Suitability has entered into effect

Gesvhiktheid PwWet verplichte beroepspensioen-regeling Wvb. De toezichthouder kan de beschikbare informatie en antecedenten in samenhang wegen.

Voor kleine ondernemingen wordt derhalve op dit onderdeel een uitzondering gemaakt en zijn, naast de eisen ten aanzien van de bedrijfsvoering en vakinhoudelijke kennis, alleen bestuurlijke vaardigheden vereist.

U kunt de tekst inclusief afbeeldingen exporteren. Tevens wijzen verschillende respondenten op bestaande normen en interne gedragscodes waar medewerkers, inclusief de top van de beleidsegel, nu al aan moeten voldoen. De toezichthouder neemt hiertoe in de vergunning van die onderneming een goedkeuringseis op voor uitbreiding boven de zes personen. In de Wft, Pw en Wvb staat dat het beleid wordt bepaald door personen die geschikt zijn en in de Wtt staat dat de geschiktheid van beleidsbepalers buiten twijfel staat.

Hierdoor voldoet zij als derde beleidsbepaler, beleidsregfl dat zij alleen bestuurlijke ervaring kan aantonen. Onder zijn leiding is de zaak gegroeid van 1 naar 3 vestigingen. In deze Groep A kan op basis van principle based criteria iemands geschiktheid worden getoetst. Het bestuur bij een pensioenfonds is samengesteld uit vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers.

Toont lerend vermogen en beleiidsregel dat zijn of haar handelen invloed heeft op de belangen van stakeholders. Een voorbeeld is te vinden op pagina All three categories of fines can be geschikhheid upon a bank as well as senior staff, depending on the specific circumstances of the matter.

  CARLOS CASTANEDA LAS ENSENANZAS DE DON JUAN PDF

The Netherlands | Comparative analysis | Global law firm | Norton Rose Fulbright

Dit kan leiden tot gesprekken met de beleidsbepaler en de onderneming om te beoordelen welke actie genomen moet en kan worden om verbetering aan te brengen. Bij periodieke beoordelingen wordt het functioneren van een beleidsbepaler bij voorkeur afgezet tegen de functie die hij of zij uitoefent en tegen het functieprofiel waarop hij of zij is aangenomen.

Daarnaast geldt dat een beleidsbepaler van een kleine onderneming zonder collectief, waarbij dus geen taakverdeling mogelijk is, het volledige bedrijfsvoeringproces zelfstandig moet kunnen voeren. Hierbij spelen zwaarte en ouderdom van de andere informatie of een ander antecedent een belangrijke rol.

E-overheid bouwt mee aan betere dienstverlening met minder regeldruk Overheid. By continuing to use this website you agree to our use of our cookies unless you have disabled them. Teneinde de geschiktheid binnen een onderneming te waarborgen, is het van belang dat een onderneming een beleid voor werving en selectie en voor periodieke beoordeling van al het personeel dus ook van beleidsbepalers heeft als onderdeel van de integere en beheerste bedrijfsvoering. Het is geschiktheis de onderneming om samen met de beleidsbepaler aan te tonen over welke competenties de beleidsbepaler beschikt en op welke wijze hij of zij deze toepast.

De toezichthouder toetst individuele beleidsbepalers op geschiktheid, niet het bestuur of een ander collectief van alle beleidsbepalers tezamen. Een beleidsbepaler heeft leidinggevende ervaring opgedaan gedurende drie jaar 22012 teamleider. U kunt zoeken op letterlijke tekst door ” om de term te zetten. In het geval een beheerder beheeractiviteiten verricht voor meerdere typen beleggingsinstellingen, kan de geschiktheid van een beleidsbepaler zien op bepaalde typen beleggingsinstellingen, zolang beleidsbepalers van de beheerder geschiktheic beschikken over geschiktheid ten aanzien van alle aan te bieden typen beleggingsinstellingen.

Het formuleren van gezamenlijk beleid, zoals deze beleidsregel, is hierbij een belangrijk uitgangspunt. Onderdeel van dit beleid is het gebruik van functieprofielen bij werving en selectie en periodieke beoordeling zie ook toelichting op onderdeel 1.

In de periodieke beoordeling kan aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden worden aangetoond dat de te toetsen beleidsbepaler in zijn of haar functioneren geschikt is.